Gala Diner

 

 INSCHRIJVING GALADINER

 

(6 gangenmenu € 48.50 per persoon)

                                                   

MET MUZIEK EN VEILING

 

OP

 

ZATERDAG 12 APRIL 2014

 

IN DE ZILVERBERK

 

SCHOOLSTRAAT 9,

 

4841 AC PRINSENBEEK

 

Zaal open 19.00 uur

 

Betaling via de bank en of contant bij inlevering van aanmeldstrook op volgorde van binnenkomst en betaling. In te leveren Schoolstraat 9 of 17.

 

 

Aanmeldstrook……………hierlangs afkinippen…………………………..

 

Naam: ………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………

 

Tel.nr. : …………………………………………….

 

Aantal personen: ………………………………….

 

Opbrengst voor de Zilverberk (ut dak eraf)

 

 

 

Stichting De Zilverberk                                                                  

Secretariaat: Schoolstraat 17                                                        e-mail:info@stichtingdezilverberk.nl

4841 XC Prinsenbeek                                                                       website: www.stichtingdezilverberk.nl

Tel: 06-25008445                                                                             bankrekening: NL46RABO.014.66.00.371

Uitloting Obligaties 2013

Uitslag uitgelote obligaties stichting de Zilverberk 2013

Op Vrijdag 13 december 2013 van 14.00 tot 15.00 uur kunt u de vrij gelote obligaties inwisselen en zal tevens de betaling van de rente mogelijk zijn.

De uitgelote obligatie nummers zijn:

0010           0435           0793           1111

0014           0443           0806           1129

0016           0477           0813           1149

0017           0496           0818           1189

0065           0500           0876           1204

          0105           0511           0887           1219

          0129           0524           0895           1237

          0134           0554           0937           1244

          0196           0566           0949           1247

          0256           0575           0966           1272

0260           0579           1012           1282

0280           0592           1024

0288           0600           1027

0334           0624           1029

0381           0634           1047

0393           0699           1064

0420           0702           1099

0422           0708           1108

        

De zitting van uitbetaling zal plaatsvinden in de Zilverberk, Schoolstraat 9,   4841 XC Prinsenbeek van 14.00 tot 15.00 uur.

Gaarne ook de obligatie en de rente coupon meebrengen.

De Secretaris,

06-25008445.

Biks Blaos Festijn

SUPPORT VOOR GROOT ONDERHOUD ZILVERBERK

Toen de gemeente Breda medio augustus 2011 bekend maakte dat het ouderencentrum De Zilverberk wegens bezuinigingen gesloten zou moeten worden ging de KBO Prinsenbeek niet bij de pakken neerzitten. Er werd een Stichting De Zilverberk opgericht met als doel de aankoop en exploitatie van De Zilverberk.

Groot was de steun van de KBO leden en de Beekse gemeenschap. En dank zij deze steun kon De Zilverberk worden gekocht van de gemeente en vond in februari 2013 de sleuteloverdracht plaats. Een uniek centrum in de gemeente Breda was behouden gebleven voor de Beekse senioren. Het centrum telt zo’n 800 bezoekers per week, is het hele seizoen geopend, kent een bezetting van meer dan 100% volgens gemeentelijke maatstaven en wordt geheel gerund door vrijwilligers.

Inmiddels loopt alles naar wens en volgens planning. Toch zijn er wel aanvullende middelen nodig. Het dak moet vernieuwd worden en energiebesparende maatregelen zullen tot aanzienlijke kostenverminderingen in de toekomst kunnen leiden. Daarom doen wij toch weer een beroep op u en vragen u om vriend van De Zilverberk te worden voor een jaarlijkse bijdrage van 100 euro of meer.

 

Wat krijgt u er voor terug?

Uiteraard de eeuwige roem en dankbaarheid van de stichting en vooral de senioren in De Zilverberk. Ook zullen de vrienden vermeld worden op het sponsorbord bij de ingang van De Zilverberk. Verder worden de vrienden vermeld in de jaarlijkse nieuwsbrief, die u op de hoogte houdt van de initiatieven en de gerealiseerde doelen.

Geïnteresseerd? U treft hierbij het inschrijfformulier aan.

Namens de stichting en gebruikers van De Zilverberk alvast bedankt.

⃝ Ja, ik wil “Vriend van De Zilverberk” worden !

Bedrijf/Naam                   :

Naam contactpersoon  :

Adres                                   :

PC + Woonplaats             :

Telefoonnummer           :

E-mailadres                       :

Mijn jaarlijkse bijdrage is € …….., en zal ik storten op uw rekening bij de

Rabobank 14.66.00.371 t.n.v. Stichting De Zilverberk, Prinsenbeek.

(minimale bijdrage per jaar €100,-)

Graag retourneren per post of E-mail

Stichting De Zilverberk

Schoolstraat 17

4841 XC Prinsenbeek

rienus.huijbregts@casema.nl

of inleveren bij stand Biks Blaosfestijn Plus

Lijst Vrienden Zilverberk

VRIENDEN VAN DE ZILVERBERK:

Kinderopvang Bellefleur

Café Bar de Stee

Ad en Wil Verwijmeren

Klavers Azijn

Henny Boot

Ad Meulemans

Wender de Beet

Frits Elzerman

Harmen Lensink

ACM Schalk

Jahe Beheer

J.A.J. A. (wil verder geen vermelding)

G. Schoenmakers

H. Jansen

H. Bulkmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier Vrienden Zilverberk

INSCHRIJFFORMULIER

Ja ik wil vriend van de Zilverberk worden !

Bedrijf / Naam

Naam contactpersoon

Adres

PC + Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Mijn jaarlijkse bijdrage is € ……………., welke ik zal storten op uw rekening bij de

RABOBANK Prinsenbeek 14.66.00.371 t.n.v. Stichting de Zilverberk Prinsenbeek

Minimale bijdrage per jaar € 100,-

Graag retourneren per post of per mail aan:

P/A Stichting de Zilverberk

Middenweg 14

4841 RR  Prinsenbeek

huib.jansen53@gmail.com

Handtekening:

Vrienden van de Zilverberk INFO

Stichting de Zilverberk.                        

Wordt vriend van de Zilverberk!

De Zilverberk, de huisvesting van de KBO afdeling Prinsenbeek.

Medio augustus 2011 maakte de gemeente Breda bekend dat de Zilverberk als wijkcentrum wegens bezuinigingen gesloten moest worden. Deze mededeling sloeg in als een bom.

De Zilverberk is uniek in de gemeente Breda.

Wekelijks vinden 800 leden hun weg naar de Zilverberk, om er een activiteit te ondernemen, even bij te kletsen en samen koffie te drinken.

Het wijkcentrum is het gehele jaar open.

De Zilverberk kent een bezetting van (naar gemeentelijke normen) meer dan 100%.

Het wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Daarom moet de Zilverberk blijven bestaan en daarom is de Stichting de Zilverberk opgericht om dit te kunnen realiseren.

Hiervoor zijn flinke financiële middelen nodig om het gebouw te kunnen kopen en in stand te houden. Wordt daarom vriend van de Zilverberk en steun ons met een jaarlijkse bijdrage van € 100,- of meer

Wat krijgt u er voor terug?

Uiteraard de eeuwige roem en dankbaarheid van de stichting en de gebruikers van de Zilverberk. Daarnaast zullen de vrienden van de Zilverberk zichtbaar gemaakt worden op het sponsorbord bij de ingang van de Zilverberk, maar zullen zij ook vermeld worden in de nieuwsbrief die jaarlijks wordt uitgebracht en op de hoogte gehouden worden van de initiatieven en de doelen die gerealiseerd zijn.

Geïnteresseerd? U treft hierbij het inschrijfformulier aan.

Namens de Stichting en gebruikers van de Zilverberk alvast bedankt.

 

Doelstelling stichting

Doelstelling

De stichting de Zilverberk stelt zich ten doel;

Het verkrijgen, beheren, exploiteren, (ver)bouwen en in stand houden van een clubgebouw en andere (on)roerende zaken ten behoeve van de te Prinsenbeek, gemeente Breda, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Katholieke Bond Van Ouderen Afdeling Prinsenbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 20116193. Hieronder wordt tevens begrepen het exploiteren van de in het clubgebouw aanwezige kantine annex bar, alsmede het daartoe verzamelen va fondsen, het (doen) stellen van zekerheden, het aangaan van financieringen en voorts het verrichten van die handelingen en of daartoe bevordelijk kunnen zijn, zulks alles in de ruimste zins des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gebruikmaking van alle middelen rechtens.

Voorpagina

alt

SLEUTELOVERDRACHT ZILVERBERK

Op donderdag 21 februari is ons Ouderencentrum het eigendom van de Stichting de Zilverberk, met als Hoofdhuurder de KBO Afdeling Prinsenbeek.