Bestuurssamenstelling

Wender de Beet VoorzitterMeers 36
4841 EV Prinsenbeek
076-5417407
Email: wenderdebeet0@gmail.com
Rienus Huijbregts SecretarisSchoolstraat 17
4841 XC Prinsenbeek
076-5419220
Email: info@stichtingdezilverberk.nl
Huib Jansen PenningmeesterMiddenweg 14
4841 RR Prinsenbeek
076-5410764
Email: huib.jansen53@gmail.com
Henny Boot LidBeeksestraat 23
4841 GA Prinsenbeek
076-5426643
Email: hennyboot@ziggo.nl
Ad Meulemans LidLiesbosdreef 12
4841 JL Prinsenbeek
076-5413268
Email: admeul@casema.nl

Info Stichting de Zilverberk

INFORMATIE VAN DE STICHTING DE ZILVERBERK.

De stichting is opgericht t.b.v. aankoop pand Schoolstraat 9

Oprichtingsakte is van 03-07-2012.

Bestuursleden vanaf de oprichting;

Wender de Beet, voorzitter;

Rienus Huijbregts, secretaris;

Huib Jansen, penningmeester;

Ad Meulemans, lid bestuur;

Henny Boot, lid bestuur.

Minimaal 3 bestuursleden zijn ook bestuurslid van de KBO, de overige 2 worden aangezocht.

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 55832342 van 09-08-2012.

Secretariaat:

Schoolstraat 17

4841 XC Prinsenbeek

info@stichtingdezilverberk.nl

Bankrekening: NL46 RABO 0146 6003 71

Website: www.stichtingdezilverberk.nl

Lijst Vrienden Zilverberk

VRIENDEN VAN DE ZILVERBERK:

Kinderopvang Bellefleur

Café Bar de Stee

Ad en Wil Verwijmeren

Klavers Azijn

Henny Boot

Ad Meulemans

Wender de Beet

Frits Elzerman

Harmen Lensink

ACM Schalk

Jahe Beheer

J.A.J. A. (wil verder geen vermelding)

G. Schoenmakers

H. Jansen

H. Bulkmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier Vrienden Zilverberk

INSCHRIJFFORMULIER

Ja ik wil vriend van de Zilverberk worden !

Bedrijf / Naam

Naam contactpersoon

Adres

PC + Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Mijn jaarlijkse bijdrage is € ……………., welke ik zal storten op uw rekening bij de

RABOBANK Prinsenbeek 14.66.00.371 t.n.v. Stichting de Zilverberk Prinsenbeek

Minimale bijdrage per jaar € 100,-

Graag retourneren per post of per mail aan:

P/A Stichting de Zilverberk

Middenweg 14

4841 RR  Prinsenbeek

huib.jansen53@gmail.com

Handtekening:

Vrienden van de Zilverberk INFO

Stichting de Zilverberk.                        

Wordt vriend van de Zilverberk!

De Zilverberk, de huisvesting van de KBO afdeling Prinsenbeek.

Medio augustus 2011 maakte de gemeente Breda bekend dat de Zilverberk als wijkcentrum wegens bezuinigingen gesloten moest worden. Deze mededeling sloeg in als een bom.

De Zilverberk is uniek in de gemeente Breda.

Wekelijks vinden 800 leden hun weg naar de Zilverberk, om er een activiteit te ondernemen, even bij te kletsen en samen koffie te drinken.

Het wijkcentrum is het gehele jaar open.

De Zilverberk kent een bezetting van (naar gemeentelijke normen) meer dan 100%.

Het wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Daarom moet de Zilverberk blijven bestaan en daarom is de Stichting de Zilverberk opgericht om dit te kunnen realiseren.

Hiervoor zijn flinke financiële middelen nodig om het gebouw te kunnen kopen en in stand te houden. Wordt daarom vriend van de Zilverberk en steun ons met een jaarlijkse bijdrage van € 100,- of meer

Wat krijgt u er voor terug?

Uiteraard de eeuwige roem en dankbaarheid van de stichting en de gebruikers van de Zilverberk. Daarnaast zullen de vrienden van de Zilverberk zichtbaar gemaakt worden op het sponsorbord bij de ingang van de Zilverberk, maar zullen zij ook vermeld worden in de nieuwsbrief die jaarlijks wordt uitgebracht en op de hoogte gehouden worden van de initiatieven en de doelen die gerealiseerd zijn.

Geïnteresseerd? U treft hierbij het inschrijfformulier aan.

Namens de Stichting en gebruikers van de Zilverberk alvast bedankt.

 

Doelstelling stichting

Doelstelling

De stichting de Zilverberk stelt zich ten doel;

Het verkrijgen, beheren, exploiteren, (ver)bouwen en in stand houden van een clubgebouw en andere (on)roerende zaken ten behoeve van de te Prinsenbeek, gemeente Breda, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Katholieke Bond Van Ouderen Afdeling Prinsenbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 20116193. Hieronder wordt tevens begrepen het exploiteren van de in het clubgebouw aanwezige kantine annex bar, alsmede het daartoe verzamelen va fondsen, het (doen) stellen van zekerheden, het aangaan van financieringen en voorts het verrichten van die handelingen en of daartoe bevordelijk kunnen zijn, zulks alles in de ruimste zins des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gebruikmaking van alle middelen rechtens.