Doelstelling stichting

Doelstelling

De stichting de Zilverberk stelt zich ten doel;

Het verkrijgen, beheren, exploiteren, (ver)bouwen en in stand houden van een clubgebouw en andere (on)roerende zaken ten behoeve van de te Prinsenbeek, gemeente Breda, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Katholieke Bond Van Ouderen Afdeling Prinsenbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 20116193. Hieronder wordt tevens begrepen het exploiteren van de in het clubgebouw aanwezige kantine annex bar, alsmede het daartoe verzamelen va fondsen, het (doen) stellen van zekerheden, het aangaan van financieringen en voorts het verrichten van die handelingen en of daartoe bevordelijk kunnen zijn, zulks alles in de ruimste zins des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gebruikmaking van alle middelen rechtens.